1. Strony umowy

 1. Sprzedawca– firma Wojciech Kiszela KISZELA SPORT z siedzibą w Zakopanem
  Sienkiewicza 1c  34 – 500  Zakopane , NIP: 7361054185, REGON: 490744614, prowadząca sklep internetowy dostępny pod adresem: http://www.roweryzakopane.pl/sklep/
 2. Nabywca –pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna dokonująca zakupu produktu objętego ofertą Sklepu internetowego.
 3. Regulamin– regulamin sklepu internetowego dostępny na stronie internetowej w brzmieniu aktualnym na dzień składania zamówienia.
 4. Punkt dystrybucyjny –jeden z niżej wymienionych sklepów stacjonarnych Sprzedawcy prowadzący sprzedaż produktów oferowanych na stronie internetowej Sklepu internetowego:
 5. Sklep Rowerowy KISZELA SPORT Sienkiewicza 1c  34-500 Zakopane .

 

2. Rodzaj i zakres świadczonych usług

 1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia składane są wyłącznie przez stronę  www Sklepu internetowego.
 2. Przedmiotem umowy zawieranej pomiędzy Nabywcą a Sprzedawcą jest produkt objęty ofertą Sklepu internetowego widniejący na stronie www Sklepu internetowego w momencie składania zamówienia, wraz z dostawą produktu, z zastrzeżeniem § 3 pkt. 10 Regulaminu.
 3. Wszystkie podane ceny zawierają podatek VAT i są wyrażone w polskich złotych.
 4. Oferowane produkty pochodzą bezpośrednio od producentów lub ich dystrybutorów, a podane ich opisy z materiałów przez nich publikowanych.

3. Warunki zawarcia umowy

 1. Wybór produktu na stronie Sklepu internetowego i akceptacja Regulaminu oraz prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie http://www.roweryzakopane.pl/ i przesłanie go do Sklepu internetowego jest jednoznaczne ze złożeniem zamówienia. Dopuszcza się również składanie zamówień telefonicznie lub pocztą email.
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w soboty oraz w niedziele i święta rozpatrywane będą w najbliższym następującym po nich dniu roboczym.
 3. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że produkt jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu internetowego. W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem Nabywca jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
 4. Nabywca jest zobowiązany do podania nr telefonu i adresu e-mail, w celu potwierdzenia zamówienia. W przeciwnym razie Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia. Sprzedawca przed potwierdzeniem zamówienia może się zwrócić do Nabywcy w celu weryfikacji danych, w szczególności w przypadku, gdy dane adresowe są nieprawidłowe. W takim wypadku termin do potwierdzenia zamówienia biegnie od momentu dokonania weryfikacji danych przez Nabywcę.
 5. Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się po tym jak zostanie zarejestrowane w systemie Sprzedawcy i produkt będzie posiadał status dostępny. Nabywca ponosi pełną odpowiedzialność za podanie niekompletnych lub nieprawdziwych danych, w szczególności za podanie danych nieistniejących lub należących do innej osoby. Nabywca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki wynikłe ze złożenia niewłaściwego zamówienia, a w szczególności skutki zamówienia innych rzeczy niż zamierzone, podania niewłaściwej ilości sztuk.
 6. W przypadku niemożności skontaktowania się z Nabywcą w ciągu 72 h pracownik Sklepu internetowego anuluje zamówienie.
 7. W przypadku większych (wg. oceny Sprzedawcy) zamówień, Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do realizacji ich w osobnych partiach.
 8. Złożenie zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne z upoważnieniem do wystawienia faktury bez jego podpisu.
 9. Potwierdzenie przez Sprzedawcę zamówienia jest jednoznaczne z zawarciem umowy zakupu produktu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 10.
 10. W przypadku odbioru osobistego umowa zostaje zawarta w chwili odbioru produktu przez Nabywcę od Sprzedawcy w ustalonym Punkcie dystrybucyjnym, a miejscem jej zawarcia jest lokalizacja Punktu dystrybucyjnego, w którym produkt został odebrany przez Nabywcę.
 11. Umowa zakupu produktu dotyczy jego sprzedaży i dostawy przez Sprzedającego do Nabywcy na warunkach określonych w Regulaminie. W przypadku opisanym w pkt. 10 umowa zakupu nie obejmuje dostawy produktu.
 12. Osoba składająca zamówienie w imieniu Nabywcy będącego osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną, przez samo złożenie zamówienia oświadcza, że jest upoważniona do reprezentowania Nabywcy. W przypadku, jeśli pełnomocnictwo do działania w imieniu Nabywcy nie zostanie przez niego potwierdzone, albo jeśli osoba składająca zamówienie jako organ osoby prawnej nie będzie jej organem, lub wykroczy poza zakres umocowania takiego organu, będzie ona zobowiązana do zwrotu tego, co otrzymała od Sprzedawcy, a także do naprawienia szkody, jaką Sprzedawca poniesie przez to, że przyjmie zamówienie nie wiedząc o braku umocowania.

4. Forma płatności

 1. Przelew z góry – po wpływie płatności na wskazane niżej konto Sprzedawcy, przedmiot zamówienia zostaje wysłany wraz z rachunkiem uproszczonym ( paragon z kasy fiskalnej ) do Nabywcy. Na życzenie Nabywcy Sprzedawca wystawi fakturę pro-forma po przyjęciu zamówienia.

BNP PARIBAS bank
nr rachunku bankowego: 26 1600 1462 0008 5214 6157 6011
Wojciech Kiszela  KISZELA SPORT
Ul. Sienkiewicza 1c
34-500 Zakopane

 

5. Termin i dostawa

 1. Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia wynosi do 7 dni roboczych, z zastrzeżeniem sytuacji określonych w pkt. 2, i zostaje podany przez Sprzedawcę  w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia 
 2. W razie spóźnień, spowodowanych np. chwilowymi brakami zamawianych produktów,Nabywca zostanie niezwłocznie o tym poinformowany przez pracownika Sklepu internetowego za pośrednictwem wiadomości e-mail lub telefonu.

6. Transport

 1. Dostarczenie przedmiotu zamówienia odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej,  wybranej przez sprzedawcę  lub Poczty Polskiej, a w szczególnych przypadkach transportem własnym sprzedawcy .  Koszt dostarczenia transportem Sprzedawcy jest ustalany indywidualnie.
 2. Koszt dostarczenia przedmiotu zamówienia poprzez firmę kurierską, jest zgodny z taryfą przesyłek kurierskich wybranej firmy kurierskiej  i  jest podany w formularzu zamówienia.
 3. Odbiór przedmiotu zamówienia od firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej  musi być potwierdzony pisemnie przez Nabywcę. Z chwilą potwierdzenia przez Nabywcę odbioru przedmiotu zamówienia, na Nabywcę przechodzą wszelkie ryzyka związane z jego posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
 4. Odbiór przedmiotu zamówienia przez Nabywcę musi być poprzedzony sprawdzeniem, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest spisanie w obecności osoby dostarczającej produkt odpowiedniego protokołu.
 5. W przypadku osobistego odbioru przedmiotu zamówienia, odbiór następuje w ustalonym Punkcie dystrybucyjnym, w godzinach pracy Punktu dystrybucyjnego.

7. Reklamacja

 1. Nabywca ma prawo reklamować wadliwy produkt na podstawie gwarancji (§ 8 Regulaminu) lub tzw. niezgodności towaru (produktu) z umową (§ 9 Regulaminu). Nabywcy przysługuje również prawo odstąpienia od umowy (§ 10 Regulaminu).

8. Gwarancja

 1. Produkty wskazane na stronie Sklepu internetowego są fabrycznie nowe i posiadają gwarancję producenta.
 2. Szczegółowe warunki i informacje dotyczące realizacji gwarancji znajdują się na karcie gwarancyjnej dołączonej do zakupionego produktu i w zależności od konkretnego produktu mogą w różny sposób regulować np. zasięg terytorialny gwarancji.
 3. W przypadku awarii produktu, w zakresie objętym gwarancją,Nabywca zobowiązany jest zgłosić problem producentowi bezpośrednio lub do placówki serwisowej wskazanej w karcie gwarancyjnej.

9. Niezgodność towaru (produktu) z umową

 1. W przypadku niezgodności produktu z umową na mocy art. 10 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej (Dz. U. z 2002 Nr 141 poz. 1176) Sprzedawca odpowiada za niezgodność produktu z umową, która istniała w chwili dostawy/zakupu produktu i ujawniła się w ciągu dwóch lat od dnia dostawy.
 2. Zgodnie z art. 9 w/w ustawy Nabywca traci uprawnienia wynikające z niezgodności produktu z umową jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności produktu z umową nie zawiadomi Sprzedawcy o niezgodności produktu z umową.
 3. W przypadku stwierdzenia przez Nabywcę niezgodności produktu z umową jego roszczenia realizowane będą nieodpłatnie, a wszelkie niezbędne i zasadnie poniesione nakłady finansowe zostaną zwrócone. W tym celu reklamowany produkt wraz z pismem określającym przyczynę reklamacji jak również oczekiwania dotyczące realizacji reklamacji należy dostarczyć Sprzedawcy.
 4. Określając sposób realizacji reklamacji Nabywca ma prawo żądać:
  1. naprawy produktu,
  2. wymiany na nowy egzemplarz.
 5. Gdy nie można odpowiednio naprawić lub wymienić produktu Nabywca ma prawo do:
  1. stosownej obniżki ceny lub
  2. odstąpienia od umowy.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań Nabywcy związanych z niezgodnością produktu z umową w terminie do czternastu dni od daty otrzymania żądania. Jeżeli Sprzedawca w terminie tym nie ustosunkuje się do żądania Nabywcy należy uznać, iż uznał je za uzasadnione.
 7. Sprzedawca nie odpowiada za brak zgodności produktu z umową, jeżeli Nabywca o tej niezgodności wiedział przy zawarciu umowy.
 8. Użyte wyżej określenie „produkt” odpowiada pojęciu „towar” występującym w ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej (Dz. U. z 2002 Nr 141 poz. 1176), i użyte zostało celem zachowania zgodności pojęciowej i spójności z pozostałymi postanowieniami Regulaminu.

10. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Nabywca, z zastrzeżeniem § 3 pkt. 10 Regulaminu, ma prawo odstąpić od zawartej umowy zakupu produktu bez podania przyczyny w ciągu trzydziestu dni od daty odebrania przesyłki.
 2. Nabywca zwraca produkt, jak również wszelkie akcesoria do produktu, w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. W przypadku zwrotu przedmiotu zamówienia uszkodzonego po dokonaniu odbioru, Sprzedawca ma prawo potrącić kwotę, która pokryje koszty doprowadzenia produktu do stanu przed dokonaniem dostawy produktu do 
 3. Możliwość odstąpienia od umowy zawartej na odległość wyłączona jest w przypadku: gdy dotyczy ona nagrań audiowizualnych i wizualnych, gdy Nabywca usunął oryginalne opakowanie z płyty DVD, CD, itp., gdy przedmiot zamówienia przerobiony został na żądanie Nabywcy, gdy przedmiot zamówienia ulega szybkiemu zepsuciu, gdy dotyczy ona dostarczania prasy.
 4. Korzystając z prawa odstąpienia od umowy Nabywca zobowiązany jest dostarczyć produkt Sprzedawcy na własny koszt w komplecie: produkt ( w oryginalnym  i nieuszkodzonym opakowaniu ) , księgowy dokument sprzedaży (paragon lub kserokopia faktury), karta gwarancyjna. Do przesyłki należy dołączyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość bez obowiązku podawania powodu odstąpienia oraz, ewentualnie, numer konta na jaki Sprzedawca ma zwrócić należną kwotę.
 5. Sprzedawca w terminie do 7 dni dokonuje sprawdzenia produktu i gdy spełnia on wszelkie w/w wymagania wystawia fakturę korygującą, która zostaje wysłana do Nabywcy.
 6. W terminie 5 dni od zwrócenia Sprzedawcy przez Nabywcę księgowego paragonu lub, w przypadku gdy Sprzedawca wystawił Nabywcy fakturę, podpisania i zwrócenie Sprzedawcy przez Nabywcę faktury korygującej Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu kwoty równej cenie produktu na konto bankowe wskazane przez Nabywcę, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 2 powyżej.
 7. Koszt odesłania produktu nie podlega zwrotowi.
 8. Jeżeli strona internetowa Sklepu internetowego lub potwierdzenie zamówienia zawierają błędy, w szczególności w opisie produktu, cenie (rażąco odbiega od cen rynkowych), druku lub błędy techniczne w przekazie, Sprzedawca jest uprawniony do złożenia na ogólnych zasadach oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia woli o przyjęciu zamówienia, co dotyczy istotnych błędów co do treści czynności prawnej, a także do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od daty wydania produktu Nabywcy, co dotyczy pozostałych błędów, o ile zostały one wywołane przez Nabywcę (nawet w sposób niezawiniony), albo były mu wiadome, bądź mógł je z łatwością zauważyć, w szczególności poprzez porównanie z propozycjami innych sprzedawców internetowych. W przypadku uchylenia się przez Sprzedawcę od skutków oświadczenia woli o przyjęciu zamówienia, albo odstąpienia od umowy, Nabywca i Sprzedawca dokonają zwrotu tego, co sobie świadczyły w jej wykonaniu. Powyższe nie dotyczy oczywistych omyłek pisarskich, które nie wpływają na treść zawartej przez strony umowy, która winna być interpretowana w sposób odpowiadający zgodnemu zamiarowi obu stron i celowi jej zawarcia.

11. Faktura sprzedaży

 1. Do każdego zrealizowanego zamówienia Nabywca otrzymuje dowód sprzedaży w postaci rachunku uproszczonego  ,  zawierającego  wszelkie wymagane przepisami dane, z wyjątkiem sytuacji kiedy Nabywca składając zamówienie nie poda wszelkich wymaganych danych (np. Numeru Identyfikacji Podatkowej), w takim przypadku Sprzedawca wystawi Nabywcy paragon z kasy fiskalnej .

12.Postanowienia końcowe

 1. Nabywca składając zamówienie Sklepie internetowym akceptuje Regulamin.
 2. Wszystkie produkty i nazwy ujęte na stronie Sklepu internetowego używane są wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
 3. Nabywcaprzyjmuje do wiadomości, iż Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmian
  w specyfikacji technicznej i kolorystyce oferowanych produktów.
 4. Treść strony internetowej http://www.roweryzakopane.pl/ i jej wszystkich podstron należy traktować jedynie jako zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, a nie jako wiążącą ofertę, co dotyczy wszelkich bez wyjątku oferowanych tam produktów. Zawartość strony Sklepu internetowego nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Informacje dotyczące produktów prezentowanych na stronie Sklepu internetowego są zgodne z danymi katalogowymi producentów, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.
 5. Złożenie zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne z oświadczeniem, iż Nabywca został poinformowany, że Administratorem danych osobowych Nabywcy jest firma Wojciech Kiszela KISZELA SPORT   z siedzibą w Zakopanem, Ul. Sienkiewicza 1c,  34-500 Zakopane , oraz
  o przysługującym Nabywcy prawie dostępu do danych osobowych i ich poprawiania. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji zamówienia oraz realizacji postępowań reklamacyjnych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity:
  U. z 2002 Nr 101 poz. 926 ze zm.).
 6. W sprawach nie uregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 7. Sprzedawca zastrzega, iż Regulamin może ulec zmianie.
 8. Zamówienia złożone do chwili publikacji nowej treści Regulaminu będą podlegać zapisom jego poprzedniej wersji.
 9. Wszelką korespondencję, z zastrzeżeniem postanowień § 9 pkt. 3 RegulaminuNabywca zobowiązany jest kierować na skrzynką mailową wojciechkiszela@gmail.com lub pocztą na adres:

Wojciech Kiszela KISZELA SPORT
Ul. Sienkiewicza 1c
34-500 Zakopane.